El Departament

Una ciutat educadora és la que té personalitat pròpia, integrada en el país on s’ubica i, per tant, la seva identitat és interdependent amb el territori del qual forma part. És una ciutat que es relaciona amb el seu entorn, amb d’altres nuclis urbans del seu territori i amb ciutats d’altres països. Tindrà com a objectiu constant aprendre, intercanviar, compartir i, per tant, enriquir la vida dels seus habitants.

El dret a la ciutat educadora s’ha d’entendre com una extensió efectiva del dret fonamental a l’educació. S’ha de produir una veritable fusió a l’etapa educativa formal i en la vida adulta, i de la potència formativa de la ciutat amb el desenvolupament ordinari del sistema educatiu laboral i social. El dret a la ciutat educadora ha de ser una garantia rellevant dels principis d’igualtat entre totes les persones de justícia social i d’equilibri territorial.

El Departament Barcelona Ciutat Educadora té com a objectiu principal coordinar, impulsar i donar a conèixer les actuacions que s’organitzen des de l’Ajuntament de Barcelona en el marc de Ciutat Educadora promovent l’acció transversal, la participació i el treball en xarxa d’institucions i entitats ciutadanes.

Les directrius polítiques del govern de la ciutat conjuntament amb la Carta de Ciutats Educadores i la Declaració del XIII Congrés Internacional són les línies bàsiques de treball d’aquest departament.